Commit 48b46e7f authored by Massimiliano's avatar Massimiliano
Browse files

Merge branch 'disapp-sr' into 'master'

new lines in full description

See merge request disroot/disapp!34
parents f3d5e96c 1f6de00c
......@@ -11,15 +11,15 @@ Ako nemate nalog na Disroot platformi, možete koristiti ovu aplikaciju za prist
Ova aplikacija možda će zahtevati instalaciju dodatnih aplikacija. Preporučujemo da instalirate F-Droid, besplatnu prodavnicu otvorenog koda, jer pojedine aplikacije nisu dostupne na Play prodavnici, a pritom F-Droid nudi više privatnosti (nema praćenja, nije potreban nalog). <a href="https://f-droid.org/FDroid.apk">Ovde</a>.
<b>Supported languages:</b>
* English
* Spanish
* French
* Italian
* Dutch
* Portuguese
* Serbian
* German
<b>Podržani jezici:</b>
* engleski
* španski
* francuski
* italijanski
* nizozemski
* portugalski
* srpski
* nemački
<b>***Novo***</b>
Aplikacija pokreće pozadinski servis za obaveštavanje o stanju Disroot usluga. Ako želite to iskoristiti na pravi način, morate isključiti optimizaciju baterije za ovu aplikaciju.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment